De rol van de mediator

Gedurende een mediation kan de mediator een aantal verschillende rollen vervullen. De belangrijkste voor het proces is de rol van gespreksleider. In deze rol draagt de mediator ervoor zorg dat alle partijen op een gelijkwaardige manier aan de mediation gesprekken deelnemen. Het streven is er daarbij op gericht om in een open gesprek alle partijen inzicht te laten krijgen in elkaars standpunten en motieven. De mediator wordt hierin gesteund door de afspraken m.b.t. geheimhouding zoals vastgelegd in de mediationovereenkomst.

Een andere belangrijke rol die de mediator kan vervullen is die van adviseur. Dit kan zowel inhoudelijk, gericht op de inhoud van het geschil als procesmatig, gericht op de activiteiten van de deelnemers.

Evenals alle communicatie van de mediator geldt voor de advisering door de mediator dat deze steeds op een open wijze en gericht aan alle deelnemers plaatsvindt.

Mocht de mediator in het belang van de mediation besluiten dat een 1 op 1 gesprek (caucus) gewenst is, dan zal hij daartoe pas overgaan nadat alle partijen hierover zijn geïnformeerd.

De mediator zorgt tenslotte ook voor de logistieke zaken rondom de mediation. Hierbij moet u denken aan de toezending van informatie en documentatie, het organiseren van een locatie, de verslaglegging en de bewaking van de voortgang.