Wat is mediation

Mediation is een onafhankelijke en onpartijdige ondersteuning bij het oplossen van geschillen en voorkomen van conflicten. Het vormt een laagdrempelig alternatief voor arbitrage door bijvoorbeeld een rechter of een geschillencommissie. Mediation verschilt ten opzichte van arbitrage doordat bij mediation de betrokken partijen zelf tot een gewenste oplossing van het geschil of conflict komen. Anders dan bij arbitrage is er bij mediation dus niet een derde partij die op basis van een oordeel een oplossing oplegt, maar de keuze voor een oplossing van het geschil wordt in eigen hand gehouden.

De mediator vervult een faciliterende rol voor de betrokken partijen zodat zij door middel van overleg gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen. De mediator treedt op als gespreksleider en draagt zorg voor de structurering van het overleg. De mediator waarborgt vooral ook een gelijkwaardige inbreng van alle partijen. Tenslotte vervult de mediator in de meeste gevallen administratieve werkzaamheden zoals verslaglegging van de gesprekken en eenduidige vastlegging van de afspraken in de vaststellingsovereenkomst.

Omdat u de regie zelf in de hand houdt biedt mediation de mogelijkheid om een geschil op te lossen op een wijze die tegemoetkomt aan de wensen van alle partijen.